TaxFree instrukcja obsługi

TaxFree instrukcja obsługi

Wersja programu: 5. Data aktualizacji: 2020-06-29

Instalacja programu

Konfiguracja do pracy z wieloma firmami na jednym komputerze

Praca zdalna (terminalowa)

Uruchomienie programu

Aktywacja licencji

Utworzenie lub podłączenie bazy danych programu

Podłączenie do bazy MSAcces

Podłączenie do bazy MySQL

Podłączenie do bazy Microsoft SQLServer

Aktualizacja istniejącej bazy danych

Praca w sieci

Baza danych MS Access

Bazy danych SQL

Konfiguracja programu

Ustawienia ogólne

Rejestry dokumentów

Elektroniczna wymiana danych

Ustawienia stanowiska

Inne

Konfiguracja importu danych z programu obsługi sprzedaży

Praca z programem

Dodawanie dokumentu taxfree

Kartoteki kontrahentów i asortymentu

Wczytywanie danych kontrahenta z kodu QR

W przypadku klienta, którego dane już są zapisane w programie TaxFree, funkcjonalność skanera umożliwia również zaktualizowanie adresu lub numeru dokumentu.

Aplikacja TaxFree.pl Generator kodów QR

Rejestracja zwrotu VAT

Rejestr dokumentów

Raporty

Archiwizacja danych

Funkcje dodatkowe

Współpraca z różnymi systemami sprzedaży

WAPRO MAG (WF-MAG Windows)

Subiekt GT

Eksport danych do Rewizor GT / Rachmistrz GT

Ustawienia importu dokumentów TaxFree w programie Rewizor GT

Magazyn i Faktury Pro (Plus) BiznesmenPro

Subiekt NEXO

Fakturownia.pl

ERPLY.COM

SMALLBUSSINES (SYMPLEX)

KAMSOFT (KS-AOW)

Uwagi oraz rozwiązywanie problemów

Połączenie z bazą danych ORACLE

Błąd przy zapisie dokumentu KW (Subiekt GT)

Przeniesienie danych ze starej bazy danych do nowej (Subiekt GT)

Instalacja programu

W przypadku pracy lokalnej program instalujemy w domyślnej lokalizacji i po utworzeniu lub podłączeniu się do bazy danych jest już gotowy do pracy. 

W przypadku używania aplikacji z serwerem Oracle (Kamsoft) program TaxFree należy zainstalować w lokalizacji np. “c:\taxfree” (poza katalogiem Program Files).

Konfiguracja do pracy z wieloma firmami na jednym komputerze

Istnieje możliwość skonfigurowania programu aby 2 lub więcej firm posiadało odrębne instalacje programu. Dokument znajduje się tutaj:

https://taxfree.pl/files/taxfree/konfiguracja_wiele_firm.pdf

Praca zdalna (terminalowa)

W przypadku pracy zdalnej, zwykle administrator instaluje program TaxFree  na serwerze terminalowym, a następnie udostępnia go użytkownikom. 

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie nagłówka firmowego oraz rejestru dokumentów.

Uruchomienie programu

Aktywacja licencji

Na głównym oknie programu należy użyć przycisku „O programie”, następnie 

„Aktywuj program” 

Należy tu wskazać plik z licencją (z rozszerzeniem .zip lub .klucz). 

Utworzenie lub podłączenie bazy danych programu

Aby podłączyć lub utworzyć bazę danych programu TaxFree należy kliknąć na napisie z ostrzeżeniem “Brak połączenia z bazą danych”.

Domyślną bazą danych programu TaxFree 5 jest plik w formacie MS-Access – jest to rozwiązanie polecane przy jednostanowiskowych lub gdy nie jest wystawiane bardzo dużo dokumentów. Plik domyślnie jest tworzony w lokalizacji:

(Windows 7): ProgramData/BestSoft/TaxFree5

Oczywiście możemy podać dowolną lokalizację oraz dowolną nazwę pliku.

Jeśli podłączamy się do istniejącej bazy danych to należy użyć przycisku “Połącz z bazą danych”. Program automatycznie przeprowadzi ewentualną aktualizację struktury pliku ze starszej wersji programu.

Inną możliwością jest utworzenie struktur danych programu w bazie danych na serwerze SQL (obsługiwane serwery to Microsoft SQL Server od wersji 2008 oraz MySQL wersja 5). Jest to rozwiązanie polecane w przypadku używania programu sprzedażowego pracującego w oparciu o taką bazę danych, gdyż oprócz zwiększonego bezpieczeństwa danych zapewnie również archiwizację razem z danymi programu sprzedażowego.

Podłączenie do bazy MSAcces

taxfree_ms_access.png

Podstawowym formatem bazy danych obsługiwanym w programie TaxFree jest silnik MS-JET dostępny w systemie Windows bez konieczności doinstalowywania innych programów. Jest to format zgodny  z programem MSAccess więc dane z programu TaxFree można również podejrzeć w tej aplikacji. 

W przypadku pierwszego uruchomienia podajemy nazwę lokalizacji oraz pliku bazy danych, który ma zostać utworzony. Następnie przyciskiem (4) tworzymy nową bazę danych i możemy przejść do konfiguracji programu.

Podłączenie do bazy MySQL

taxfree_mysql.png

Program może pracować na bazie danych MySQL lokalnej lub zdalnej (np. na serwerze firmy hostingowej). W przypadku pracy zdalnej warto zaznaczyć opcję “Kompresja danych” co wpłynie pozytywnie na szybkość pobierania danych z serwera baz danych.

TaxFree nie tworzy samodzielnie bazy danych – bazę na serwerze MySQL należy założyć we własnym zakresie.

Podłączenie do bazy Microsoft SQLServer

taxfree_sql_server.png

Ten rodzaj bazy danych warto wybrać w przypadku gdy program TaxFree współpracuje z programem sprzedażowym opartym o SQL Server. TaxFree może utworzyć własne tabele w bazie danych programu sprzedażowego co zapewni wspólną archiwizację bazy danych.

Do skonfigurowania połączenia potrzebujemy nazwy serwera, nazwy użytkownika w bazie danych (domyślnie “sa”) oraz hasła. W przypadku pracy jednostanowiskowej często możliwe jest połączenie z użyciem autoryzacji Windows (wtedy nie podajemy nazwy użytkownika oraz hasła).

Aktualizacja istniejącej bazy danych

W przypadku podłączania się do istniejącej bazy danych program sprawdza czy struktury danych wymagają aktualizacji. Jeśli tak to zostanie wyświetlone okno z informacją, że baza danych wymaga aktualizacji. Po zatwierdzeniu program przeprowadzi operację konwersji lub tworzenia struktur.

Praca w sieci

Program TaxFree 5 umożliwia pracę w sieci (podstawowa licencja umożliwia jednoczesne korzystanie z programu na dwóch stanowiskach).

W zależności od typu bazy danych programu TaxFree inaczej odbywa się konfiguracja:

Baza danych MS Access

W przypadku tej bazy danych należy plik z bazą umieścić w udostępnionym folderze serwera plików lub komputera, który będzie głównym stanowiskiem sieciowym. Podłączenie do bazy na kolejnych stanowiskach odbywa się przez podanie ścieżki sieciowej i lokalizacji pliku (np.: \\serwer\taxfree\baza.mdb lub przez zmapowany dysk sieciowy np.: X:\taxfree\baza.mdb)

Bazy danych SQL

W przypadku baz SQL należy upewnić się, że komputer, który będzie łączył się z bazą danych posiada zainstalowane odpowiednie oprogramowanie klienckie serwera. Dodatkowo należy sprawdzić czy odpowiednie porty komunikacyjne są otwarte na serwerze. Parametry połączenia w tym przypadku podajemy takie same na każdym podłączanym stanowisku.

Konfiguracja programu

Dostęp do konfiguracji jest możliwy dopiero po podłączeniu lub utworzeniu bazy danych programu.

Ustawienia ogólne

taxfree_konfig_ogolne.png

W tej zakładce możemy określić czy będą wystawiane dokumenty KW przy rejestracji zwrot VAT (pole musi być również zaznaczone gdy program TaxFree generuje zapisy do bazy danych programu sprzedażowego).

W części “Pola na wydruku” możemy włączyć drukowanie kodu kreskowego i numeru paragonu na dokumencie taxfree. 

Możemy określić czy będzie pobierana prowizja oraz sposób jej wyliczenia, a także wzorzec wydruku: nadruk na formularzu lub kompletny wydruk dokumentu.

Dodatkową funkcją jest wydruk upoważnienia do zwrotu vat – jest to potrzebne gdy dokument jest wystawiony na inną osobę niż ta, która później odbiera podatek. Po zaznaczeniu tej opcji program po wydruku dokumentu zapyta czy chcemy wydrukować upoważnienie.

Przycisk “edytor wydruków” umożliwia dopasowanie formularza do nadruku do posiadanych “zielonych” druków.

Na dole okna konfiguracji znajduje się m.in. przycisk “Hasło”, który służy do zabezpieczenia hasłem zmiany ustawień przez osoby nieuprawnione.

Rejestry dokumentów

Aplikacja TaxFree ma możliwość prowadzenia wielu rejestrów dokumentów w jednej bazie danych. Jest to przydatne w przypadku firm wielooddziałowych lub gdy chcemy rozdzielić dokumenty wystawiane z poszczególnych stanowisk w firmie. Należy jednak pamiętać aby w formacie numeracji dodać dopisek identyfikujący poszczególne rejestry.

Przypisanie konkretnego stanowiska do rejestru odbywa się w zakładce stanowisko.

taxfree_konfig_rejestry.png

Uwaga: jeśli chcemy aby numeracja w kolejnym roku zaczynała się od 1, to należy ustawić nr kolejny na 1 przed wystawieniem pierwszego dokumentu w nowym roku.

Elektroniczna wymiana danych

Program w pełni obsługuje dwukierunkową wymianę danych z urzędem celnym. Aby mieć możliwość wysyłania informacji o wystawionych dokumentach do UC należy zarejestrować sklep na stronie http://granica.gov.pl/taxfree (po zarejestrowaniu natychmiast mamy możliwość wysyłania dokumentów).

Do odbioru informacji o odprawionych dokumentach potrzebny jest dostęp rozszerzony do usługi UC. Wszelkie informacje o tym jak go uzyskać znajdują się na stronie UC po zalogowaniu się.

konfiguracja_wymiana_danych.png

Ustawienia stanowiska

Tutaj możemy wybrać rejestr dokumentów dla stanowiska (w przypadku pracy terminalowej stanowiskiem jest konto użytkownika zdalnego). 

Można również określić drukarkę domyślną do wydruków oraz właczyć/wyłączyć podgląd wydruku.

Inne

“Wysyłanie w tle” – metoda wysyłania dokumentów nie blokująca pracy programu – informacje o wysyłaniu i zakończeniu wysyłania pojawiają się nie przeszkadzając w wystawianiu kolejnych dokumentów.

Konfiguracja importu danych z programu obsługi sprzedaży

W przypadku pracy z programami, opartymi o serwery SQL w oknie konfiguracji musimy podać dane do zalogowania się do bazy danych programu (nie są to dane użytkownika programu sprzedażowego).

taxfree_konfig_import_subiektGT.png

Przykładowe okno konfiguracji importu z programu Subiekt GT (pola są takie same w przypadku wszystkich programów pracujących na MS SQL Server).

Nazwa serwera – podajemy nazwę (np. (local)\InsertGT) lub adres IP serwera

Nazwa bazy danych – wprowadzamy (lub wybieramy z listy) nazwę bazy danych programu 

Użytkownik/Hasło – jest to użytkownik na serwerze baz danych (np. “sa”)

Praca z programem

Dodawanie dokumentu taxfree

Do utworzenia nowego dokumentu taxfree na podstawie paragonu używamy przycisku “Nowy dokument”. 

nowy_dokument.png

Opis pól:

Numer dokumentu – jeśli zostawimy to pole niewypełnione to kolejny numer zostanie nadany automatycznie wg ustawień rejestru dokumentów

Data wystawienia – pole wypełniane automatycznie

Nr paragonu – jeśli funkcja importu z programu sprzedażowego obsługuje import numeru paragonu to pole zostanie automatycznie wypełnione po zaimportowaniu paragonu. Można też wypełnić je samodzielnie.

Forma zwrotu podatku – domyślnie ustawiona wartość to GOTÓWKA

Kontrahent – po kliknięciu przycisku “…” lub za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+K możemy wybrać kontrahenta z kartoteki kontrahentów programu TaxFree

Pozycje – zawartość dokumentu 

Przycisk “Importuj” – jest dostępny w wersjach współpracujących z systemami obsługi sprzedaży i umożliwia zaimportowanie pozycji wystawionego paragonu 

Opcje umożliwiają pozostawienie otwartego okna po zapisie dokumentu (przydatne jeśli chcemy wystawić kolejno dużo dokumentów)

Pole”Wydruk” – jeśli nie będzie zaznaczone to dokument zostanie zapisany, ale nie będzie wydrukowany. Wydrukować go można później z okna rejestru dokumentów.

Jeden dokument TaxFree może dotyczyć kilku paragonów, ale jego minimalna wartość nie może być w sumie niższa niż 200,- złotych. (Program TaxFree kontroluje tą wartość i nie pozwoli wystawić dokumentu z niższą wartością.)

Data na dokumencie powinna być zgodna z datą na paragonie.

Forma zwrotu podatku VAT musi zostać określona w momencie wystawiania dokumentu TaxFree.

Dokument po wydruku musi zostać czytelnie podpisany przez sprzedawcę oraz nabywcę w odpowiednich miejscach. 

Kartoteki kontrahentów i asortymentu

Obsługa kartotek i list w programie odbywa się w podobny sposób.

Dostępne skróty klawiszowe to: [INS] – dodawanie do kartotek

[CTRL+DEL] – usuwanie pozycji z kartoteki

[F2] – modyfikacja danych

[F10] – zatwierdzenie wyboru z kartoteki

Wyszukiwanie odbywa się w sposób intuicyjny – wystarczy wpisać fragment nazwiska/paszportu lub nazwy towaru i program przefiltruje listę, aby zawęzić wybór.

taxfree_kontrahenci.png

Wczytywanie danych kontrahenta z kodu QR

Do uruchomienia tej funkcjonalności wymagany jest skaner z obsługą kodów 2D (QR) lub  telefon/tablet z systemem Android oraz zainstalowaną aplikacją „Barcode Scanner”

Link do aplikacji w sklepie play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android

Kody QR generowane są w aplikacji TaxFree.pl Generator kodów QR dostępnej w sklepie play:

W przypadku używania skanera nie są wymagane żadne dodatkowe ustawienia.

Uruchomienie skanowania odbywa się za pomocą przycisku (1).

Konfiguracja aplikacji „Barcode Scanner”:

W ustawieniach aplikacji należy ustawić „Własny URL wyszukiwania” gdzie należy podać adres IP oraz nr portu wyświetlany w aplikacji TaxFree (2)

W przypadku klienta, którego dane już są zapisane w programie TaxFree, funkcjonalność skanera umożliwia również zaktualizowanie adresu lub numeru dokumentu.

Aplikacja TaxFree.pl Generator kodów QR

Aplikacja umożliwia klientom zapisanie swoich danych wymaganych do wystawiania dokumentów taxfree we własnym telefonie i szybki do nich dostęp bez konieczności podawania ich „ustnie” sprzedawcy. Jest to rozwiązanie, które zdecydowanie przyspiesza pracę i w przeciwieństwie do skanerów dokumentów, przekazuje wszystkie wymagane informacje do aplikacji (skaner nie ma możliwości odczytu adresu, gdyż ta informacja nie jest kodowana).

Uwaga: Sprzedawca powinien zweryfikować podstawowe informacje z dokumentem klienta, jest to wymóg prawny.

Rejestracja zwrotu VAT

Zwrotu VAT można dokonywać na dwa sposoby – przyciskiem “Zwrot VAT” w głównym oknie programu lub poprzez wejście do rejestru dokumentów za pomocą odpowiedniej funkcji.

taxfree_okno_zwrot_vat0.png

W przypadku korzystania z przycisku z głównego okna, zostanie wyświetlony formularz j.w. gdzie należy wprowadzić lub zeskanować czytnikiem kod kreskowy dokumentu taxfree, a program odszuka dokument i wyświetli okno zwrotu podatku vat:
taxfree_okno_zwrot_vat1.png

W tym oknie należy podać zwracaną kwotę podatku (można użyć przycisku “Zwróć cały VAT” lub “Wybierz pozycje” – jeśli dokument nie został odprawiony w całości), datę zwrotu oraz kwotę prowizji (jeśli jest pobierana).

Program kontroluje poprawność daty zwrotu podatku.

Rejestr dokumentów

Program zapisuje wszystkie wystawione dokumenty do odpowiednich rejestrów przypisanych do stanowisk. Zmiany wyświetlanego rejestru dokonujemy rozwijając listę pod przyciskiem “Rejestry dokumentów”.

Dane w rejestrze mogą być uporządkowane na kilka sposobów, a zmiany porządku wyświetlania dokonuje się kliknięciem na nagłówku kolumny danych.

taxfree_rejestr_dokumentow.png

Funkcje dostępne w rejestrze:

menu_funkcje.png

Zwrot VAT – rejestracja zwrotu podatku do zaznaczonego dokumentu

Wyślij dokument – Wysłanie dokumentu do UC – ręczne wysłanie dokumentu na granicę

Odbierz potwierdzenia wywozu – elektroniczny odbiór potwierdzeń wywozu z UC 

Potwierdź dokument – ręczne potwierdzenie dokumentu

Anuluj zwrot vat – wycofanie zwrotu bez usuwania dokumentu

Popraw – możliwość zmiany np. danych kontrahenta lub formy zwrotu

Zaznacz/odznacz – (klawisz spacji) zaznaczanie dokumentów do sumowania

Usuń dokument – nieodwracalnie usuwa dokument z bazy danych

Kolory znaczników – klawisze CTRL + 1 … 9 – możliwość oznaczenia dokumentu zdefiniowanym kolorem

Potwierdzone dokumenty – dokumenty potwierdzone przez UC, ale nie odnalezione w rejestrze dokumentów (np. błędnie wprowadzony numer na granicy lub kwota)

Wydruk dokumentu – ponowny wydruk dokumentu

Wydruk upoważnienia – upoważnienie do odbioru podatku VAT

Import danych z TaxFree 4 – import danych ze starszej wersji programu

Raporty

Program umożliwia tworzenie raportów wg ustalonego wcześniej filtru danych. 

Aktualnie dostępne są raporty w wersji do księgowości oraz z danymi kontrahenta.

Archiwizacja danych 

Moduł archiwizacji danych dostępny jest w przypadku używania programu TaxFree z bazą danych MS-ACCESS. W pozostałych przypadkach należy korzystać z narzędzi do wykonywania kopii przeznaczonych dla konkretnych serwerów.

Gdy program TaxFree korzysta z bazy danych wspólnie z programem obsługi sprzedaży wtedy archiwizację należy wykonywać z poziomu programu sprzedażowego.

Funkcje dodatkowe

Eksport danych do Rewizora GT – moduł umożliwia utworzenie pliku, który automatycznie zaksięguje zwroty vat w programie Rewizor GT. Moduł wymaga dodatkowej licencji na użytkowanie.

Współpraca z różnymi systemami sprzedaży

Konfiguracja importu danych (integracji) z systemami obsługi sprzedaży odbywa się przez użycie przycisku „Konfiguracja importu” w oknie konfiguracji programu TaxFree 5. W większości przypadków należy podać parametry połączenia do bazy danych lub usługi sieciowej (webservice) programu zewnętrznego.

WAPRO MAG (WF-MAG Windows)

Po ustawieniu prawidłowych parametrów w konfiguracji importu mamy możliwość określenia dodatkowych opcji współpracy z programem WF-MAG Windows (obsługiwane są wszystkie warianty).

taxfree_wfmag_opcje.png

1 – program WF-MAG może obsługiwać wiele firm w jednej bazie danych, ale musimy tu wybrać firmę, która posiada licencję na użytkowanie programu TaxFree.

2 – jeśli w programie WF-MAG wystawiamy paragony z danymi kontrahentów “turystów” to możemy ich dane automatycznie zaimportować do kartoteki programu TaxFree.

Pole klasyfikacja kontrahenta dotyczy sytuacji gdy kontrahent z programu TaxFree jest importowany do programu WF-MAG (przy tworzeniu dokumentu KW).

3 – TaxFree może wystawiać dokumenty KW i rejestrować je bezpośrednio w bazie danych programu WF-MAG. Jeśli program jest uruchomiony przez skrót to zawsze zobaczymy okno wyboru kasy, do której zostanie zapisany dokumentu.

W przypadku pracy w trybie “operacji dodatkowych” (TaxFree jest uruchamiany w kontekście aktualnego użytkownika WF-MAGA), kasa może zostać pobrana z konfiguracji użytkownika.

Mamy również możliwość tworzenia dokmentów KW na jednego kontrahenta – wtedy należy podać jego numer z kartoteki w polu “Kontrahent na dokumentach kasowych”.

4 – Jeśli zainstalujemy program TaxFree jako operację dodatkową w WF-MAGU, wtedy po wystawieniu paragonu wystarczy użyć skrótu klawiszowego (CTRL+X) na podświetlonym paragonie, aby uruchomić program TaxFree i automatycznie zaimportować pozycje paragonu.

Subiekt GT

Konfiguracja połączenia z serwerem odbywa się podobnie jak w przypadku programu WAPRO MAG. Po nawiązaniu połączenia dostępne są dodatkowe ustawienia:

1 – w przypadku korzystania z tej funkcji w programie należy zaznaczyć to pole aby nazwa na paragonie była taka sama jak na wydruku z programu TaxFree.

2 – dotyczy sytuacji gdy wystawiane są paragony imienne w programie Subiekt GT

3 – umożliwia zarejestrowanie wystawionego przy zwrocie VAT dokumentu KW bezpośrednio w programie Subiekt GT (należy również włączyć w konfiguracji wystawianie dokumentów KW). Możemy również przypisać odpowiednią kategorię takim dokumentom (4), przypisać użytkownika na którego są rejestrowane lub określić jednego kontrahenta, na którego będą rejestrowane wszystkie dokumenty KW (w przypadku księgowania TaxFree na jedno konto).

7 – należy wykonać tę funkcję po przeniesieniu danych do nowej bazy (dotyczy sytuacji włączonego zapisu dokumentów KW w Subiekt GT)

Eksport danych do Rewizor GT / Rachmistrz GT

Program TaxFree 5 posiada możliwość eksportu danych w formacie EPP (niezależnie od tego, z którym programem współpracuje, więc np. import może odbywać się z programu WAPRO, a eksport do biura rachunkowego w formacie EPP). Funkcja jest dostępna z poziomu rejestru dokumentów. Eksportowane są dokumenty widoczne wg aktualnie ustawionych filtrów.

Brak dostępnej funkcji oznacza, że należy dokupić licencję na moduł eksportu danych.

Ustawienia importu dokumentów TaxFree w programie Rewizor GT

Ustawienia schematu importu dokumentu epp

Zaimportowany dokument w rejestrze VAT:

Magazyn i Faktury Pro (Plus) BiznesmenPro

Konfiguracja połączenia z bazą danych odbywa się podobnie jak w przypadku np. programu WF-MAG (WAPRO Mag). 

Uwaga: w polu nazwa bazy danych wpisujemy nazwę podmiotu bez dopisku (_magazyn czy _firma)

Subiekt NEXO

Konfiguracja połączenia z serwerem odbywa się podobnie jak w przypadku programu Subiekt GT. 

Lista dokumentów do importu zawiera typy dokumentów: 'PI’,’PA’,’PF’

Fakturownia.pl

Integracja z systemem fakturowania.pl odbywa się za pomocą API. Do podłączenia się wymagane jest wygenerowanie tokena API w systemie fakturownia.pl 

API token trzeba pobrać z ustawień aplikacji (’Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja -> Kod autoryzacyjny API’)

ERPLY.COM

Integracja z systemem Erply  odbywa się za pomocą API. Do podłączenia się wymagane jest podanie kodu klienta, loginu oraz hasła

SMALLBUSSINES (SYMPLEX)

Integracja odbywa się przez pliki eksportowane z aplikacji SmallBussines.

Eksport dokumentów w formacie odczytywanym przez program TaxFree odbywa się przez Tabele -> Sprzedaż -> Paragony… Następnie na wybranym paragonie wywołujemy skrót klawiszowy CTRL + F3, a potem F12

Pod przyciskiem konfiguracja pliku można ustawić np. stałą nazwę pliku co przyspieszy import w programie TaxFree (wystarczy wtedy raz wskazać plik paragonu).

KAMSOFT (KS-AOW)

Aplikacja może pracować z bazą danych na serwerze Firebird lub Oracle. Parametry połączenia do bazy danych znajdziemy w pliku apman.ini w folderze instalacji aplikacji.

W przypadku korzystania z Firebird nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji / sterowników aby uzyskać połączenie z serwerem.

Podgląd przykładowego pliku apman.ini (domyślna lokalizacja C:\KS\APW\)

Uwagi oraz rozwiązywanie problemów

Połączenie z bazą danych ORACLE

Program TaxFree musi być zainstalowany w katalogu bez znaków specjalnych (np. c:\taxfree) oraz na komputerze powinien być zainstalowany klient Oracle.

Błąd przy zapisie dokumentu KW (Subiekt GT)

W przypadku komunikatu mówiącego o wyzwalaczach (triggers) należy wykonać następujący skrypt z poziomu programu MSSMS lub w oknie SQL programu TaxFree (CTRL+F6) w oknie konfiguracji:

/* skrypt należy wykonać jako administrator (sa) */

exec sp_configure 'show advanced options’, 1;

reconfigure;

exec sp_configure 'disallow results from triggers’,1;

reconfigure;

Można też wykonać funkcję „Wykonaj po zmianie bazy danych” w oknie konfiguracji połączenia.

Przeniesienie danych ze starej bazy danych do nowej (Subiekt GT)

Po przełączeniu się do nowej bazy danych w programie magazynowym dane programu taxfree nie zostaną przeniesione. Należy wykonać kolejne kroki (najlepiej gdy wykona to osoba serwisująca oprogramowanie):

  1. Przełączyć bazę danych programu TaxFree na nową bazę Subiekta GT (Konfiguracja -> baza danych) i wykonać aktualizację bazy (utworzone zostaną tabele programu TaxFree).
  2. Za pomocą SSMS (lub innego narzędzia) wykonać następujący skrypt:

SET IDENTITY_INSERT nowa_baza.tf_rejestr ON

delete from nowa_baza.tf_rejestr

insert into nowa_baza.tf_rejestr select * from stara_baza.tf_rejestr

SET IDENTITY_INSERT nowa_baza.tf_rejestr OFF

delete from nowa_baza.tf_konfig

insert into nowa_baza.tf_konfig select * from stara_baza.tf_konfig

SET IDENTITY_INSERT nowa_baza.tf_kontrah ON

insert into nowa_baza.tf_kontrah select * from stara_baza.tf_kontrah

SET IDENTITY_INSERT nowa_baza.tf_kontrah OFF

GO

SET IDENTITY_INSERT nowa_baza.tf_dok ON

insert into nowa_baza.tf_dok select * from stara_baza.tf_kontrah

SET IDENTITY_INSERT nowa_baza.tf_kontrah OFF

GO

SET IDENTITY_INSERT nowa_baza.tf_poz ON

insert into nowa_baza.tf_poz select * from stara_baza.tf_poz

SET IDENTITY_INSERT nowa_baza.tf_poz OFF

GO

  1. Skonfigurować import – przełączyć na nową bazę danych (Konfiguracja -> konfiguracja importu)