Zmiana w systemie tax free

przez | 02/08/2020

Od 1 lipca 2020 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące systemu tax free „zwrot vat dla podróżnych” w Polsce. Najważniejsza zmiana dotyczy zniesienia limitu minimalnego obrotu za rok poprzedni, wynoszącego dotychczas 400.000,- .

Aktualne brzmienie art. 127 ustawy o podatku od towarów i usług:

Art. 127. 1. Zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje
w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej „sprzedawcami”, którzy:
1) są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz
2) prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz
3) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów,
o których mowa w ust. 8.

 1. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu.
 2. Sprzedawcami nie mogą być podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od
  podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.
 3. Sprzedawcy są obowiązani:
  1) poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami;
  2) zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech
  językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;
  3) oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości
  zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku;
  4) poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny
  dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają
  zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów.
 4. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub
  przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu,
  o którym mowa w art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty
  gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.
 5. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym
  mowa w art. 126 ust. 1, wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez
  podróżnego u tego sprzedawcy.