Aktualne akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

Tekst pierwotny
Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku]

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (Dz. U. poz. 1347) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument;”;

2) w § 5:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wydruk dokumentu, o którym mowa w art. 127a ustawy, oprócz danych, o których mowa w § 4 pkt 1-7 i 9-11, zawiera:”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) miejsce na potwierdzenie przez organ celny pieczęcią wywozu towarów przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium
Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685,
694, 802, 1163 i 1243) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od
towarów i usług;
2) pieczęć organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a ustawy;
3) szczegółowe dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE oraz wydruk tego dokumentu.
§ 2. Wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy, o możliwości zakupu towarów,
od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Pieczęcią organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a ustawy, jest pieczęć „Polska-Cło”, której wzór został
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.2)).

§ 4. Dokument elektroniczny TAX FREE zawiera:
1) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje dokument;
2) unikalny numer systemowy dokumentu nadawany automatycznie przez system TAX FREE;
3) dane sprzedawcy:
a) nazwę,
b) adres,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;
4) adres miejsca prowadzenia działalności, w którym dokonano sprzedaży towaru;
1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 694, 802, 815, 954, 1003 i 1005.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1347
5) dane podróżnego:
a) nazwisko i imię,
b) datę urodzenia,
c) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego, na podstawie którego ustalono
miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej, oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny
dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;
6) nazwę sprzedanego towaru, która pozwala na jego jednoznaczną identyfikację, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową
netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku
od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;
7) formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu – wypłata gotówkowa lub rozliczenie bezgotówkowe;
8) numer rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego podróżnego – w przypadku zwrotu podatku od towarów i usług w formie rozliczenia bezgotówkowego;
9) numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż towaru, numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży, datę tej sprzedaży;
10) imię i nazwisko oraz unikalny identyfikator ID SISC osoby wystawiającej dokument;
11) datę i godzinę zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE.
§ 5. Wydruk dokumentu, o którym mowa w art. 127a ustawy, oprócz danych, o których mowa w § 4, zawiera:
1) oznaczenie „TAX FREE FOR TOURISTS”;
2) kod kreskowy w standardzie GS1-128 unikalnego numeru systemowego dokumentu nadawanego automatycznie przez
system TAX FREE;
3) miejsce na potwierdzenie przez organ celny pieczęcią „Polska-Cło” wywozu towarów przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej;
4) napis: „Zwrot podatku w kwocie ………. zł …… gr otrzymałem(-łam)”, a pod nim miejsce na wstawienie daty otrzymanego
zwrotu podatku od towarów i usług oraz własnoręczny czytelny podpis podróżnego – w przypadku zwrotu podatku od
towarów i usług dokonanego w formie wypłaty gotówkowej;
5) miejsce na uwagi urzędowe.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

art. 126 – 130 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

Rozdział 6
System zwrotu podatku podróżnym


 Art. 126. 1. Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżne-go, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128.
2. Stałe miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3. Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych.
Art. 127. 1. Zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatni-ków, zwanych dalej „sprzedawcami”, którzy:
1) są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz
2) prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz
3)117) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8.
3)118) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8, oraz
4)119) korzystają z systemu TAX FREE.
2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu.
3. Sprzedawcami nie mogą być podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.
4. Sprzedawcy są obowiązani:
1)120) poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami;
1)121) dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE;
2)122) zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;
117) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 118.
118) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
119) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
120) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 121.
121) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
122) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 123.
Dziennik Ustaw – 145 – Poz. 685
2)123) zapewnić podróżnym sporządzoną na piśmie informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;
3) oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku;
4)124) poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów.
4) (uchylony)125)
5. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez podmioty, których przedmio-tem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.126)
5. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez podmioty, których przed-miotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub rozliczenia bezgotówkowego w rozumieniu art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.127)
6.128) Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy.
7. (uchylony)129)
8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, niebędące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że podmioty te:
1) są co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, zarejestrowanymi podatnikami podatku;
2) zawiadomiły na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu podat-ku podróżnym;
3)130) co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
3)131) co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, nie zalegały z wpłatami należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz poszczególnych podatków stano-wiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, przy czym udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należ-nych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;
4) (uchylony)
5) złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł w formie:
a) depozytu pieniężnego,
b) gwarancji bankowych,
c) obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu;
6) uzyskały od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaświadczenie stwierdzające spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1–5.
9. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 8 pkt 5, jest utrzymywana przez cały okres działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 5, i podlega zwrotowi po zakończeniu działalności związanej ze zwrotem podatku.
123) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 101 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 11.
124) Obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 125.
125) Przez art. 1 pkt 29 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
126) Zdanie drugie w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 127.
127) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
128) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4.
129) Przez art. 2 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4.
130) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 131.
131) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Dziennik Ustaw – 146 – Poz. 685
10. Podmiotem, o którym mowa w ust. 8, dokonującym zwrotu podatku może być wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.
11. Członkami władz spółek wymienionych w ust. 10 nie mogą być osoby karane za przestępstwa skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
11a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje na okres nie dłuższy niż 2 lata.
11b.132) Warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, uważa się za spełniony również w przypadku gdy podmioty posia-dały zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa lub zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uregulowały te zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości.
11b.133) Warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, uważa się za spełniony również w przypadku, gdy podmioty uregulowały, wraz z odsetkami za zwłokę, zaległości przekraczające odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek na ubezpieczenie społeczne i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości.
11c. Przepisy ust. 8–11b stosuje się odpowiednio do podmiotów, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, i które przed upływem okresu, na który zostało ono wydane, ponownie składają wniosek o wydanie za-świadczenia na następny okres, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, musi być spełniony w odniesieniu do okresu od dnia wydania zaświadczenia do dnia poprzedzającego ponowne złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia.
12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyjmowania kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 8 pkt 5, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego udokumentowania przyjęcia kaucji.
Art. 127a.134) 1. Sprzedawca wystawia, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, dokument elektroniczny TAX FREE. Sprzedawca wydaje podróżnemu za jego zgodą dokument elektroniczny TAX FREE, przesyłając ten do-kument w sposób z nim uzgodniony, lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE.
2. Dokument elektroniczny TAX FREE zawiera dane niezbędne do prawidłowego udokumentowania dostawy towarów, od której podróżny może ubiegać się o zwrot podatku, w szczególności dane:
1) sprzedawcy i podróżnego;
2) dotyczące dostawy towarów;
3) dotyczące podstawy opodatkowania;
4) dotyczące kwoty podatku należnego;
5) dotyczące stawki podatku;
6) dotyczące formy zwrotu podatku.
3. Wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE, oprócz danych niezbędnych do prawidłowego udokumen-towania dostawy towarów, zawiera także dane dotyczące potwierdzenia wywozu towarów przez organy celne.
Art. 128. 1. Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
1a.135) Zwrot podatku nie może być dokonany osobie innej niż podróżny, który dokonał nabycia towaru. * ( uwaga: potwierdzenie zwrotu VAT należy zarejestrować w ciągu 7 dni od jego dokonania )
2.136) Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celno-skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.
2.137) Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie.
132) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 133.
133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
134) Dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
135) Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
136) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 137.
137) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Dziennik Ustaw – 147 – Poz. 685
3.136) Urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym pasz-porcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.
3.137) Urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE, z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Na żądanie podróżnego urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów pieczęcią organu celnego również na wydruku dokumentu elektro-nicznego TAX FREE.
4.138) Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do potwierdzania wywozu z terytorium Unii Europejskiej towarów naby-tych przez podróżnego na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
4. (uchylony)139)
5.140) W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego inne-go niż terytorium kraju, zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 2, został potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.
5.141) W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskie-go innego niż terytorium kraju, podstawą do dokonania zwrotu podatku jest wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE, potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.
5a.142) W przypadku towarów nabytych przez podróżnego na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów z terytorium Unii Europejskiej pieczęcią organu celnego po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie, z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.
6. Sprzedawcy oraz podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 5, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają pra-wo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.
7. Rozliczenia między podmiotem, który dokonał zwrotu, a sprzedawcą towaru regulują zawarte przez nich umowy.
Art. 129. 1. Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:
1)143) spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz
1)144) spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1, oraz
2)145) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument okreś-lony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
2)146) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał elektro-niczne potwierdzenie wywozu towarów, o którym mowa w art. 128 ust. 2, lub wydruk dokumentu elektronicz-nego TAX FREE zawierający potwierdzenie, o którym mowa w art. 128 ust. 5, oraz
3)145) posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.
3)146) posiada dokumenty:
a) określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie rozliczenia bezgotówkowego,
b) na których podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku, ze wskazaniem daty otrzymania zwrotu – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie wy-płaty gotówkowej.
138) Obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 139.
139) Przez art. 1 pkt 31 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
140) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 141.
141) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
142) Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
143) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 144.
144) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
145) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 146.
146) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Dziennik Ustaw – 148 – Poz. 685
2. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.
Art. 130. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór znaku, o którym mowa w art. 127 ust. 4 pkt 3;
2)147) wzór stempla, o którym mowa w art. 128 ust. 2;
2)148) pieczęć organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a;
3)147) niezbędne dane, które powinien zawierać dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2.
3)148) szczegółowe dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE oraz wydruk tego dokumentu.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia:
1) prawidłową identyfikację towarów;
2) możliwość potwierdzania wywozu towarów przez organy celne;
3) formę, w której ma być dokonany zwrot podatku;
4) konieczność prawidłowego określenia kwoty podatku, o której zwrot może ubiegać się podróżny;
5) prawidłową identyfikację sprzedawcy i nabywcy;
6) konieczność zapewnienia prawidłowego oznaczania punktów sprzedaży znakiem informującym podróżnych o moż-liwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:
1) inne towary niż wymienione w art. 126 ust. 3, przy których wywozie nie stosuje się art. 126 ust. 1,
2) minimalną łączną wartość zakupów wynikającą z dokumentu, o którym mowa w art. 128 ust. 2, przy której można żądać zwrotu podatku,
3) maksymalną wysokość prowizji, o której mowa w art. 128 ust. 6
– uwzględniając sytuację gospodarczą państwa, sytuację w zakresie obrotu towarowego z zagranicą poszczególnymi gru-pami towarów, sytuację rynkową w obrocie towarami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem oraz przepisy Unii Euro-pejskiej.
4. (uchylony)